Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool.
 • In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • De lesovereenkomst is bindend na ondertekening, tenzij dit binnen 5 dagen schriftelijk wordt weersproken. 

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

 • De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
 • De cursist rijdt zoveel mogelijk in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen afleggen in deze auto. Bij overmacht is er een vervangende lesauto beschikbaar.
 • De aanvraag van het rijexamen wordt door de rijschool daadwerkelijk ingediend bij de bevoegde instantie uiterlijk drie weken na betaling en overlegging van de daarvoor benodigde bescheiden door de cursist.
 • De rijschool draagt zorg voor alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen gedurende de cursus.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

 • De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen
 • De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, de volledige les te voldoen.
 • Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dit geval dient de volledige afgesproken lestijd betaald te worden.
 • Een rijles welke niet minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.
 • Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets, of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.cbr.nl.
 • Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 • De cursist dient er zorg over te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
 • Indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk. 

Artikel 4. Betalingen

 • De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijswijziging.
 • Indien de betaling per factuur wordt gedaan dient deze binnen veertien dagen te worden voldaan. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
 • Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
 • Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 5. Examens en tussentijdse toets

 • Indien het examen of tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantie bij de aanvraag aan de rijschool is opgegeven.
 • Indien het examen of tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit vloeiende kosten.
 • Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen. 

Artikel 6. Beëindigen van de lesovereenkomst

 • Is de lesovereenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
 • De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
 • De lesovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
 • Bij beëindiging door de cursist vervalt het recht op restitutie van reeds geplande examens. 

Artikel 7. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

 • De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
 • De cursist tijdens het voorval onder invloed is van verdovende middelen, alcohol en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
 • De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft verzwegen;
 • De cursist onjuist informatie heeft verschaft over zijn/haar medische beperkingen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 9. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaats aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden om de klachten ter plaatse op te lossen.

Artikel 10. Privacybeleid

Brams Rijschoolverwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Brams Rijschoolaangaat persoonsgegevens. Brams Rijschoolverwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Brams Rijschooluw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. 

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

Brams Rijschoolverplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Brams Rijschool aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Brams Rijschoolgarandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.